logo.jpg

 

 

siedziba ZNP 004_resize.jpg

  Strona

Strona Główna
Kontakt

Władze Oddziału
Sekcja EiR
Sekcja PAiO

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Informacje Związkowe
Imprezy Sportowe
Imprezy Kulturalne
Porady Prawne
Kursy i Szkolenia

ZARZĄD ODDZIAŁU
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
37-700 PRZEMYŚL

ul.Piotra Skargi 7/2
tel. 016 670 39 39
fax: 016 670 39 39
e-mail: znp.przemysl@wp.pl

INFORMACJE ZWIĄZKOWE
ZNP W PRZEMYŚLU
*************************************************************************************


PORADY PRAWNE DLA CZŁONKÓW ZNP Z TERENU MIASTA
I GMINY PRZEMYŚL ZAPLANOWANO NA 6 CZERWCA 2018 R.
W GODZINACH OD 15.30 DO 17.00 PO UPRZEDNIM ZAPISANIU

*************************************************************************************


Związek Nauczycielstwa Polskiego zajął negatywne stanowisko wobec proponowanych zmian w zakresie oceny pracy nauczyciela.

Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej

Związek Nauczycielstwa Polskiego, opiniując projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nowelizującej Kartę Nauczyciela, zajął negatywne stanowisko wobec proponowanych zmian w zakresie oceny pracy nauczyciela. Nieakceptowane przez nas zmiany dotyczyły: powiązania oceny pracy z awansem zawodowym (ocena pracy powinna zachować swoją dotychczasową funkcję, a nie zastępować ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu), obligatoryjnych terminów dokonywania oceny pracy nauczyciela, tworzenia przez każdego dyrektora szkoły/placówki regulaminu dokonywania pracy nauczyciela, konieczności zasięgania w procesie oceniania opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego (społeczne organy szkoły, jakimi są rada rodziców i samorząd uczniowski nie powinny uczestniczyć w procesie oceny pracy nauczyciela. Ocena pracy nauczyciela jest sprofesjonalizowaną procedurą analizy poziomu realizacji zawodowych obowiązków określonych dla tej grupy zawodowej w ustawie, nie może więc zależeć od opinii wyrażanych poza obowiązującymi przy ocenie kryteriami merytorycznymi). Podczas procedowania projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w parlamencie, Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłosił liczne poprawki do proponowanych przez stronę rządową zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Najdalej idącym był wniosek o wyłączeniu z tej ustawy nowelizacji Karty Nauczyciela. Po odrzuceniu stosownej poprawki, ZNP postulował skreślenie regulacji dotyczących oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego, a następnie (po ich odrzuceniu) wykreślenie zapisów związanych z tworzeniem przez dyrektorów szkół regulaminów oceny pracy nauczyciela. Niestety, poprawka ta również została odrzucona. Po przyjęciu ustawy przez parlament, ZNP wystąpił do Prezydenta RP o jej zawetowanie w części dotyczącej skreślenia delegacji upoważniającej dyrektorów szkół do ustalania regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Zdaniem ZNP tworzenie przez każdego dyrektora regulaminu zaowocuje kalejdoskopem rozwiązań, które nie będą miały nic wspólnego z porównywalnością wymagań na poszczególne oceny. Nasze obawy potwierdzają wypowiedzi formułowane przez nauczycieli i dyrektorów szkół, będących uczestnikami spotkań i szkoleń organizowanych przez ZNP, na temat nowej koncepcji oceny pracy nauczycieli. Podczas jednego z ostatnich spotkań tylko dwóch dyrektorów na stu opowiedziało się za tworzeniem w każdej szkole odrębnego regulaminu. 98 proc. dyrektorów uznało, że spowoduje to: chaos, dużą dowolność i duże zróżnicowanie między regulaminami nawet wśród szkół/placówek tego samego typu, brak porównywalności ocen między szkołami/placówkami, konieczność stworzenia bardzo szczegółowych i rozbudowanych regulaminów, ponieważ pod uwagę będzie brana nie tylko specyfika szkoły/placówki, ale również specyfika stanowiska pracy nauczyciela. Takie uszczegółowianie aktów prawa, w tym przypadku wewnątrzszkolnego, nie powinno mieć miejsca, nie spowoduje ono bowiem porównywalności ocen, a wręcz przeciwnie spowoduje dużą dowolność oceniania. Nastąpi znaczne rozbudowanie procedur biurokratycznych. W opinii ZNP kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczycieli powinny stanowić spójną całość i gwarantować sprawiedliwą diagnozę pracy nauczyciela. Specyfika pracy w poszczególnych typach szkół i placówek nie może mieć wpływu na porównywalność ocen wystawianych nauczycielom według jednej – ustawowo określonej skali. Obawy, o którym mowa wyżej, nie są obawami jednostkowymi czy też grupy osób. Wyrażane są na terenie całego kraju przez liczne gremia. Warto zatem wziąć je pod uwagę. Tworzenie prawa w sposób arbitralny nie sprzyja dialogowi społecznemu i przeczy idei demokratyzacji. Niestety, w przypadku ostatniej nowelizacji pragmatyki zawodowej nauczycieli zasady te zostały naruszone. W piśmie skierowanym do Pani Minister ZNP 1 lutego 2018 r., Związek Nauczycielstwa Polskiego stwierdził, że bez wyeliminowania wszystkich poważnych mankamentów nowej koncepcji oceny pracy nauczyciela nie wpłynie ona na podniesienie jakości pracy szkoły, nie wpłynie na poprawę jakości i efektywności pracy szkół i placówek, a także pozytywnie nie wpłynie na motywację nauczycieli do prawidłowego rozwoju. Istnieje poważne ryzyko, że sztucznie sformalizowana procedura oceny skłaniać będzie do formalnego tylko dostosowania się do niezrozumiałych i nieakceptowanych przez ocenianych nauczycieli wymogów, stanie się kolejnym biurokratycznym obciążeniem lub będzie wyłącznie narzędziem antagonizowania środowiska szkolnego. Podczas ostatniego posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty (28 lutego 2018 r.) dyskutowane były zagadnienia związane z oceną pracy nauczyciela. Wnioski z tej dyskusji nie wpłynęły na zmianę stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przeciwnie, jesteśmy przekonani o potrzebie zmian legislacyjnych w ustawie Karta Nauczyciela poprzez wykreślenie z tej ustawy artykułu 6a ust. 14-16 dotyczącego ustalania regulaminów określających wskaźniki oceny pracy, tak dla nauczycieli jak i dyrektorów szkół. Z taką inicjatywą wystąpiliśmy do grupy posłów. Widząc potrzebę zmian modelu oceniania nauczycieli oczekujemy pogłębionej dyskusji w gronie ekspertów i praktyków. Dyskusję tę poprzedzić należy badaniami dotyczącymi założeń i wpływu oceny na jakość pracy nauczyciela. Dopiero w wyniku należytego przygotowania pogłębionego badaniami i dyskusją można z powodzeniem wdrażać tak ważne zmiany.

5 marca 2018 r. ZNP wystąpił do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad Komisji tematu dotyczącego oceny pracy nauczycieli.

*************************************************************************************


Sejm przyjął nowelizację Karty Nauczyciela

27 października Sejm przyjął nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela (274 posłów głosowało za zmianami, przeciw było 161,
7 posłów wstrzymało się od głosu).

Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela:

· nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),

· obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),

· ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,

· urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy,

·likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),

· likwidacja mieszkań służbowych.

Większość zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku.
Wkrótce kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca systemu wynagradzania i likwidacji kolejnych praw pracowniczych.

*************************************************************************************


ZWIĄZKOWE ŚWIĘTO NA PODKARPACIU

26 października 2016 roku w auli regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się doroczna impreza związkowa, od kilu lat nazywana Związkowym Dniem Edukacji Narodowej.
Uroczystość zorganizowaną przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZNP odbyła się z udziałem wojewody podkarpackiego pani dr Ewy Leniart, podkarpackiego kuratora oświaty pani mgr Małgorzaty Rauch oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP. Na uroczystość zostali zaproszeni działacze związkowi uhonorowani odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi. Wśród dekorowanych znalazła się 16-osobowa grupa z przemyskiego Oddziału ZNP.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI z rekomendacji ZNP została uhonorowana MARIA SUGIER z Gimnazjum nr 5 w Przemyślu.

MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ z rekomendacji ZNP uhonorowano nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 14
BARBARĘ MICHALIK (Złoty), TOMASZA MICHALSKIEGO (Srebrny), BARBARĘ GAWRON (Brązowy).

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania MEDALAMI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ z rekomendacji ZNP uhonorowane zostały:
ANNA KĄDZIELA i MAŁGORZATA KATAN
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2,
MAŁGORZATA JAGUSTYN ze Szkoły Podstawowej nr 11,
HALINA DOBROWOLSKA ze Szkoły Podstawowej nr 14,
JOANNA NIEDZIELA ze Szkoły Podstawowej nr 15,
MONIKA SZPAK z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych oraz JADWIGA GRUSZKA emerytowana nauczycielka z Przedszkola nr 13 w Przemyślu.

Wśród dekorowanych znalazła się również grupa najwierniejszych Związkowi, czyli odznaczeni Odznaką
"ZA 50-LETNIĄ PRZYNALEŻNOŚĆ do ZNP". Z przemyskiego Oddziału ZNP odznaczono
JANINĘ SOROCKĄ-RAJNOWSKĄ,
MARIĘ KAWIAK,
MARIĘ TARCZYŃSKĄ,
JANINĘ BOROCKĄ
i ELŻBIETĘ KOZŁA.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał muzyczny kwartet z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych Przemyślu, pod opieką Pani Moniki Szpak. Młodzi muzycy, Katarzyna Baszak, Izabela Bajda, Karolina Kocyła i Łukasz Pieniążek wykonali utwory muzyczne Astora Piazzolli, a ich występ był nagrodzony gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości głos zabrał prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP, który podziękował wszystkim za udział, natomiast współpracownikom za wkład pracy w przygotowanie imprezy.


Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Corocznie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymują państwowe, resortowe
i związkowe wyróżnienia.

W tym roku, na zaproszenie Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP
i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaproszono do udziału w tych uroczystościach najbardziej zasłużonych członków naszego oddziału.

21 października na uroczystym spotkaniu z okazji 110. rocznicy powstania ZNP i Dnia Edukacji Narodowej
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI z rekomendacji ZNP
zostali uhonorowani:

Prezes Oddziału ZNP w Przemyślu
ZBIGNIEW TOMUSIAK

Członek Prezydium ZO ZNP w Przemyślu
KATARZYNA HARASIMOWICZ-GĄSKA

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
MEDALAMI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ z rekomendacji ZNP
uhonorowani zostali następujący członkowie:

URSZULA HAYDER (CKZiU NR 2)
MAŁGORZATA MATWIEJ (PCEN)
BARBARA JAŁOCHA (ZSEiO)
KATARZYNA ZIĄBER (ZSzOI)
MACIEJ RYNIAK (ZSzOI)
AGATA KUŹMIEK(Szkoła Podstawowa nr 5)
AGNIESZKA OLCHOWY(Szkoła Podstawowa nr 5)

ZŁOTĄ ODZNAKĘ ZNP z rekomendacji ZNP
otrzymała:

BEATA KAWECKA (ZSEiO)


Zdjęcia z uroczystości są dostępne na stronie

www.znp.podkarpacie.pl


Zakładka: GALERIA


WSZYSTKIM NAGRODZONYM I WYRÓŻNIONYM
SERDECZNIE GRATULUJEMY!


*************************************************************************************

14 października 2015 r. Nauczycielskim Dniem Protestu

Słowa podziękowania kieruję do wszystkich uczestników manifestacji - nauczycieli, pracowników szkolnej administracji i obsługi z naszego Oddziału, którzy wzięli udział w pikiecie
przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
w ramach Nauczycielskiego Dnia Protestu


Prezes Oddziału ZNP
Zbigniew Tomusiak


GALERIA ZDJĘĆ Z MANIFESTACJI W WARSZAWIE
znajduje się na stronie:

www.podkarpacie.znp.edu.pl*************************************************************************************
DLACZEGO WARTO WSTĄPIĆ ZNP:

Głównymi celami związku zgodnie z Art. 5 Statutu ZNP jest:

1) obrona godności, praw i interesów członków ZNP,

2) aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, wychowywanie
w duchu tolerancji, poszanowanie praw, wolności i godności osobistej,

3) dążenie do powszechnej dostępności do oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz zapewnienia warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4) tworzenie materialnej i społecznej bazy dla realizowania zadań w zakresie pomocy i uczestniczenia w życiu intelektualnym i kulturalnym środowisk lokalnych i całego kraju.

*************************************************************************************

CZŁONEK ZNP MA PRAWO DO:

- ochrony prawnej w ramach związku – zgodnie z przepisami Ustawy
o związkach zawodowych,

- korzystania z porad prawnych w kontrowersyjnych decyzjach dotyczących jego osoby,

- korzystania z zapomóg statutowych, zapomóg pieniężnych losowych w oddziale, okręgu i Zarządzie Głównym,

- oddziaływania na pracodawców, co do przestrzegania Kodeksu Pracy poprzez Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy,

- wpływania poprzez swoich przedstawicieli na akty prawne tworzone przez samorząd gminny związane z wynagradzaniem,

- uczestniczenia przedstawiciela ZNP w komisjach wyboru dyrektora szkoły, komisjach awansu zawodowego.

************************************************************************************Aktualna Godzina:

 

KADENCJA 2014 - 2019