logo.jpg

 

 

siedziba ZNP 004_resize.jpg

  Strona

Strona Główna
Kontakt

Władze Oddziału
Sekcja EiR
Sekcja PAiO

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Informacje Związkowe
Imprezy Sportowe
Imprezy Kulturalne
Porady Prawne
Kursy i Szkolenia

ZARZĄD ODDZIAŁU
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
37-700 PRZEMYŚL

ul.Piotra Skargi 7/2
tel. 016 670 39 39
fax: 016 670 39 39
e-mail: znp.przemysl@wp.pl

INFORMACJE ZWIĄZKOWE
ZNP W PRZEMYŚLU
*************************************************************************************


Sejm przyjął nowelizację Karty Nauczyciela

27 października Sejm przyjął nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela (274 posłów głosowało za zmianami, przeciw było 161,
7 posłów wstrzymało się od głosu).

Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela:

· nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),

· obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),

· ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,

· urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy,

·likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),

· likwidacja mieszkań służbowych.

Większość zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku.
Wkrótce kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca systemu wynagradzania i likwidacji kolejnych praw pracowniczych.

*************************************************************************************


ZWIĄZKOWE ŚWIĘTO NA PODKARPACIU

26 października 2016 roku w auli regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się doroczna impreza związkowa, od kilu lat nazywana Związkowym Dniem Edukacji Narodowej.
Uroczystość zorganizowaną przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZNP odbyła się z udziałem wojewody podkarpackiego pani dr Ewy Leniart, podkarpackiego kuratora oświaty pani mgr Małgorzaty Rauch oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP. Na uroczystość zostali zaproszeni działacze związkowi uhonorowani odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi. Wśród dekorowanych znalazła się 16-osobowa grupa z przemyskiego Oddziału ZNP.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI z rekomendacji ZNP została uhonorowana MARIA SUGIER z Gimnazjum nr 5 w Przemyślu.

MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ z rekomendacji ZNP uhonorowano nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 14
BARBARĘ MICHALIK (Złoty), TOMASZA MICHALSKIEGO (Srebrny), BARBARĘ GAWRON (Brązowy).

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania MEDALAMI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ z rekomendacji ZNP uhonorowane zostały:
ANNA KĄDZIELA i MAŁGORZATA KATAN
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2,
MAŁGORZATA JAGUSTYN ze Szkoły Podstawowej nr 11,
HALINA DOBROWOLSKA ze Szkoły Podstawowej nr 14,
JOANNA NIEDZIELA ze Szkoły Podstawowej nr 15,
MONIKA SZPAK z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych oraz JADWIGA GRUSZKA emerytowana nauczycielka z Przedszkola nr 13 w Przemyślu.

Wśród dekorowanych znalazła się również grupa najwierniejszych Związkowi, czyli odznaczeni Odznaką
"ZA 50-LETNIĄ PRZYNALEŻNOŚĆ do ZNP". Z przemyskiego Oddziału ZNP odznaczono
JANINĘ SOROCKĄ-RAJNOWSKĄ,
MARIĘ KAWIAK,
MARIĘ TARCZYŃSKĄ,
JANINĘ BOROCKĄ
i ELŻBIETĘ KOZŁA.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał muzyczny kwartet z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych Przemyślu, pod opieką Pani Moniki Szpak. Młodzi muzycy, Katarzyna Baszak, Izabela Bajda, Karolina Kocyła i Łukasz Pieniążek wykonali utwory muzyczne Astora Piazzolli, a ich występ był nagrodzony gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości głos zabrał prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP, który podziękował wszystkim za udział, natomiast współpracownikom za wkład pracy w przygotowanie imprezy.


************************************************************************************* OBCHODY 110. ROCZNICY POWSTANIA ZNP.

10 grudnia 2015 r. w Oddziale ZNP w Przemyślu odbyły się uroczystości związane ze 110. rocznicą powstania ZNP.
W uroczystościach wzięli udział członkowie Zarządu Oddziału ZNP w Przemyślu, członkowie Oddziałowej Sekcji Emerytów
i Rencistów, prezesi Ognisk ZNP z przemyskich szkół
i placówek oświatowych przybyłych na uroczystość i naradę szkoleniową.

Uroczystość 110. rocznicy powstania ZNP uświetnił występ uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
w Przemyślu, którzy pod kierunkiem Pani Moniki Szpak przepięknym koncertem zachwycili przybyłych gości.
Podczas uroczystości wysłuchano referatu
- Zarys dziejów powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego
przygotowanego przez wiceprezesa ZO ZNP w Przemyślu - Panią Alinę Mykę-Stec.


************************************************************************************* Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Corocznie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymują państwowe, resortowe
i związkowe wyróżnienia.

W tym roku, na zaproszenie Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP
i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaproszono do udziału w tych uroczystościach najbardziej zasłużonych członków naszego oddziału.

21 października na uroczystym spotkaniu z okazji 110. rocznicy powstania ZNP i Dnia Edukacji Narodowej
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI z rekomendacji ZNP
zostali uhonorowani:

Prezes Oddziału ZNP w Przemyślu
ZBIGNIEW TOMUSIAK

Członek Prezydium ZO ZNP w Przemyślu
KATARZYNA HARASIMOWICZ-GĄSKA

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
MEDALAMI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ z rekomendacji ZNP
uhonorowani zostali następujący członkowie:

URSZULA HAYDER (CKZiU NR 2)
MAŁGORZATA MATWIEJ (PCEN)
BARBARA JAŁOCHA (ZSEiO)
KATARZYNA ZIĄBER (ZSzOI)
MACIEJ RYNIAK (ZSzOI)
AGATA KUŹMIEK(Szkoła Podstawowa nr 5)
AGNIESZKA OLCHOWY(Szkoła Podstawowa nr 5)

ZŁOTĄ ODZNAKĘ ZNP z rekomendacji ZNP
otrzymała:

BEATA KAWECKA (ZSEiO)


Zdjęcia z uroczystości są dostępne na stronie

www.znp.podkarpacie.pl


Zakładka: GALERIA


WSZYSTKIM NAGRODZONYM I WYRÓŻNIONYM
SERDECZNIE GRATULUJEMY!


*************************************************************************************

14 października 2015 r. Nauczycielskim Dniem Protestu

Słowa podziękowania kieruję do wszystkich uczestników manifestacji - nauczycieli, pracowników szkolnej administracji i obsługi z naszego Oddziału, którzy wzięli udział w pikiecie
przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
w ramach Nauczycielskiego Dnia Protestu


Prezes Oddziału ZNP
Zbigniew Tomusiak


GALERIA ZDJĘĆ Z MANIFESTACJI W WARSZAWIE
znajduje się na stronie:

www.podkarpacie.znp.edu.pl*************************************************************************************
DLACZEGO WARTO WSTĄPIĆ ZNP:

Głównymi celami związku zgodnie z Art. 5 Statutu ZNP jest:

1) obrona godności, praw i interesów członków ZNP,

2) aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, wychowywanie
w duchu tolerancji, poszanowanie praw, wolności i godności osobistej,

3) dążenie do powszechnej dostępności do oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz zapewnienia warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4) tworzenie materialnej i społecznej bazy dla realizowania zadań w zakresie pomocy i uczestniczenia w życiu intelektualnym i kulturalnym środowisk lokalnych i całego kraju.

*************************************************************************************

CZŁONEK ZNP MA PRAWO DO:

- ochrony prawnej w ramach związku – zgodnie z przepisami Ustawy
o związkach zawodowych,

- korzystania z porad prawnych w kontrowersyjnych decyzjach dotyczących jego osoby,

- korzystania z zapomóg statutowych, zapomóg pieniężnych losowych w oddziale, okręgu i Zarządzie Głównym,

- oddziaływania na pracodawców, co do przestrzegania Kodeksu Pracy poprzez Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy,

- wpływania poprzez swoich przedstawicieli na akty prawne tworzone przez samorząd gminny związane z wynagradzaniem,

- uczestniczenia przedstawiciela ZNP w komisjach wyboru dyrektora szkoły, komisjach awansu zawodowego.

************************************************************************************Aktualna Godzina:

 

KADENCJA 2014 - 2019