logo.jpg

 

 

siedziba ZNP 004_resize.jpg

  Strona

Strona Główna
Kontakt

Władze Oddziału
Sekcja EiR
Sekcja PAiO

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Informacje Związkowe
Imprezy Sportowe
Imprezy Kulturalne
Porady Prawne
Kursy i Szkolenia

ZARZĄD ODDZIAŁU
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
37-700 PRZEMYŚL

ul.Piotra Skargi 7/2
tel. 016 670 39 39
fax: 016 670 39 39
e-mail: znp.przemysl@wp.pl

INFORMACJE ZWIĄZKOWE
ZNP W PRZEMYŚLU*************************************************************************************

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam serdeczne życzenia.
Oby w Waszych sercach i sercach Waszych bliskich
zagościły radość, spokój i wielka nadzieja.

Prezes Oddziału ZNP w Przemyślu
Zbigniew Tomusiak

*************************************************************************************

NAJBLIŻSZY TERMIN PORAD PRAWNYCH DLA CZŁONKÓW ZNP

Z ODDZIAŁÓW PRZEMYŚL MIASTO I PRZEMYŚL GMINA

30 KWIETNIA 2019 R. - WTOREK -

W GODZINACH OD 15.00 DO 17.00

*************************************************************************************


100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

21 listopada Oddział Związku Nauczycielstwa w Przemyślu świętował 100-lecie Niepodległości Polski. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu.
By podkreślić wyjątkowość tego święta, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu pod kierunkiem pani Doroty Jamroz przedstawili piękny program słowno-muzyczny.
Przy dźwiękach pieśni patriotycznych rozbrzmiewały poetyckie słowa wyrażające pragnienia i nadzieje kilku pokoleń walczących o wolną i niepodległą Ojczyznę. Nauczycielka historii, pani Dorota Rogoz-Siepioła, ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu uświetniła uroczystość ciekawą prelekcją i profesjonalną prezentacją, łączącą w sobie lekcję historii i spotkanie z literaturą, nauką, sztuką, pięknem ojczystej przyrody. Ta niezwykle wzniosła i ważna dla każdego Polaka chwila została godnie upamiętniona przez związkowców Oddziału ZNP w Przemyślu.

*************************************************************************************


ZWIĄZKOWE ŚWIĘTO NA PODKARPACIU

26 października 2016 roku w auli regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się doroczna impreza związkowa, od kilu lat nazywana Związkowym Dniem Edukacji Narodowej.
Uroczystość zorganizowaną przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZNP odbyła się z udziałem wojewody podkarpackiego pani dr Ewy Leniart, podkarpackiego kuratora oświaty pani mgr Małgorzaty Rauch oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP. Na uroczystość zostali zaproszeni działacze związkowi uhonorowani odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi. Wśród dekorowanych znalazła się 16-osobowa grupa z przemyskiego Oddziału ZNP.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI z rekomendacji ZNP została uhonorowana MARIA SUGIER z Gimnazjum nr 5 w Przemyślu.

MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ z rekomendacji ZNP uhonorowano nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 14
BARBARĘ MICHALIK (Złoty), TOMASZA MICHALSKIEGO (Srebrny), BARBARĘ GAWRON (Brązowy).

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania MEDALAMI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ z rekomendacji ZNP uhonorowane zostały:
ANNA KĄDZIELA i MAŁGORZATA KATAN
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2,
MAŁGORZATA JAGUSTYN ze Szkoły Podstawowej nr 11,
HALINA DOBROWOLSKA ze Szkoły Podstawowej nr 14,
JOANNA NIEDZIELA ze Szkoły Podstawowej nr 15,
MONIKA SZPAK z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych oraz JADWIGA GRUSZKA emerytowana nauczycielka z Przedszkola nr 13 w Przemyślu.

Wśród dekorowanych znalazła się również grupa najwierniejszych Związkowi, czyli odznaczeni Odznaką
"ZA 50-LETNIĄ PRZYNALEŻNOŚĆ do ZNP". Z przemyskiego Oddziału ZNP odznaczono
JANINĘ SOROCKĄ-RAJNOWSKĄ,
MARIĘ KAWIAK,
MARIĘ TARCZYŃSKĄ,
JANINĘ BOROCKĄ
i ELŻBIETĘ KOZŁA.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał muzyczny kwartet z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych Przemyślu, pod opieką Pani Moniki Szpak. Młodzi muzycy, Katarzyna Baszak, Izabela Bajda, Karolina Kocyła i Łukasz Pieniążek wykonali utwory muzyczne Astora Piazzolli, a ich występ był nagrodzony gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości głos zabrał prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP, który podziękował wszystkim za udział, natomiast współpracownikom za wkład pracy w przygotowanie imprezy.


Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Corocznie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymują państwowe, resortowe
i związkowe wyróżnienia.

W tym roku, na zaproszenie Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP
i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaproszono do udziału w tych uroczystościach najbardziej zasłużonych członków naszego oddziału.

21 października na uroczystym spotkaniu z okazji 110. rocznicy powstania ZNP i Dnia Edukacji Narodowej
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI z rekomendacji ZNP
zostali uhonorowani:

Prezes Oddziału ZNP w Przemyślu
ZBIGNIEW TOMUSIAK

Członek Prezydium ZO ZNP w Przemyślu
KATARZYNA HARASIMOWICZ-GĄSKA

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
MEDALAMI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ z rekomendacji ZNP
uhonorowani zostali następujący członkowie:

URSZULA HAYDER (CKZiU NR 2)
MAŁGORZATA MATWIEJ (PCEN)
BARBARA JAŁOCHA (ZSEiO)
KATARZYNA ZIĄBER (ZSzOI)
MACIEJ RYNIAK (ZSzOI)
AGATA KUŹMIEK(Szkoła Podstawowa nr 5)
AGNIESZKA OLCHOWY(Szkoła Podstawowa nr 5)

ZŁOTĄ ODZNAKĘ ZNP z rekomendacji ZNP
otrzymała:

BEATA KAWECKA (ZSEiO)


Zdjęcia z uroczystości są dostępne na stronie

www.znp.podkarpacie.pl


Zakładka: GALERIA


WSZYSTKIM NAGRODZONYM I WYRÓŻNIONYM
SERDECZNIE GRATULUJEMY!


*************************************************************************************

14 października 2015 r. Nauczycielskim Dniem Protestu

Słowa podziękowania kieruję do wszystkich uczestników manifestacji - nauczycieli, pracowników szkolnej administracji i obsługi z naszego Oddziału, którzy wzięli udział w pikiecie
przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
w ramach Nauczycielskiego Dnia Protestu


Prezes Oddziału ZNP
Zbigniew Tomusiak


GALERIA ZDJĘĆ Z MANIFESTACJI W WARSZAWIE
znajduje się na stronie:

www.podkarpacie.znp.edu.pl*************************************************************************************
DLACZEGO WARTO WSTĄPIĆ ZNP:

Głównymi celami związku zgodnie z Art. 5 Statutu ZNP jest:

1) obrona godności, praw i interesów członków ZNP,

2) aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, wychowywanie
w duchu tolerancji, poszanowanie praw, wolności i godności osobistej,

3) dążenie do powszechnej dostępności do oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz zapewnienia warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4) tworzenie materialnej i społecznej bazy dla realizowania zadań w zakresie pomocy i uczestniczenia w życiu intelektualnym i kulturalnym środowisk lokalnych i całego kraju.

*************************************************************************************

CZŁONEK ZNP MA PRAWO DO:

- ochrony prawnej w ramach związku – zgodnie z przepisami Ustawy
o związkach zawodowych,

- korzystania z porad prawnych w kontrowersyjnych decyzjach dotyczących jego osoby,

- korzystania z zapomóg statutowych, zapomóg pieniężnych losowych w oddziale, okręgu i Zarządzie Głównym,

- oddziaływania na pracodawców, co do przestrzegania Kodeksu Pracy poprzez Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy,

- wpływania poprzez swoich przedstawicieli na akty prawne tworzone przez samorząd gminny związane z wynagradzaniem,

- uczestniczenia przedstawiciela ZNP w komisjach wyboru dyrektora szkoły, komisjach awansu zawodowego.

************************************************************************************Aktualna Godzina:

 

KADENCJA 2014 - 2019